*شهدای سازمان چریکهای فدایی خلق ایران طی سالهای 1349 تا 22 بهمن 1357

 

هر شب ستاره ای به زمین می کشند و باز

این آسمان غمزده غرق ستاره هاست

 

*سال 1349

اول اسفند: رفقای شهید مهدی اسحاقی و محمدرحيم سمايی
26 اسفند: رفقای شهید علی اکبر صفايی فراهاني، احمد فرهودی، محمدعلی محدث قندچی، ناصر سيف دليل صفايی، هادی بنده خدا لنگرودی، شعاع الدين مشيدی، اسکندر رحيمی، غفور حسن پور اصيل، محمدهادی فاضلی، عباس دانش بهزادی، هوشنگ نيری، جليل انفرادی

 

*سال 1350
26 فروردین: رفيق شهيد جواد سلاحی
18 اردیبهشت: رفيق شهيد خليل سلمانی نژاد
23 اردیبهشت: رفيق شهيد کاظم سعادتی
3 خرداد: رفقای شهيد اميرپرويز پويان، اسکندر صادقی نژاد، رحمت اله پيرونذيری
9 خرداد: رفيق شهيد بهروز دهقانی
14 تیر:
رفقای شهيد کاظم سلاحی، احمد خرم آبادی
15 شهریور:
رفيق شهيد سيروس سپهری
1 مهر: رفقای شهيد چنگيز قبادی، محمدعلی سالمی، سيد نوزادی

9 مهر: رفقای شهيد مهرنوش ابراهيمی، منوچهر بهايی پور

3 آبان: رفيق شهيد سیروس سپهری
19 آبان: رفيق شهيد شاهرخ هدايتی
6 دی: رفقای شهيد حسين محموديان، مرتضی احمدی، مرتضی حاج شفيعيها
11 اسفند: رفقای شهيد مسعود احمدزاده، عباس مفتاحی، مجيد احمدزاده، اسداله مفتاحی، حميد توکلی، غلامرضا گلوی
13 اسفند:
رفقای شهيد بهمن آژنگ، سعيد آريان، عبدالکريم حاجيان سه پله، مهدی سوالونی
22 اسفند:
رفقای شهيد عليرضا نابدل، يحيی امين نيا، جعفر اردبيل چی، مناف فلکی، محمد تقی زاده، علی اصغر عرب هريسی، اکبر مويد، علی نقی آرش، حسن سرکاری

 

*سال 1351
31 خرداد: رفيق شهيد حسن معصومی همدانی
2 مرداد: رفيق شهيد ناصر فضل اللهی
9 مرداد: رفقای شهيد محمد صفاری آشتيانی، فرخ سپهری، مهدی فضيلت کلام، فرامرز شريفی، محمدرضا خوانساری
28 مرداد:
رفيق شهيد احمد زيبرم

30 مرداد: رفيق شهيد فريدون شافعی
7 آذر:
رفيق شهيد اسداله بشردوست
23 بهمن:
رفقای شهيد پوران يدالهی، بهروز عبدی

 

*سال 1352
2 شهریور: رفيق شهيد ايرج سپهری
19 دی:
رفيق شهيد حسن نوروزی
17 بهمن:
رفيق شهيد يوسف زرکار
00بهمن:
رفيق شهيد فتح علی پناهيان

00بهمن: رفيق شهيد جعفر پناهی

12 اسفند: رفيق شهيد مجتبی خرم آبادی

24 اسفند: رفیق شهید ابراهیم پور رضا خلیق

 

*سال 1353

6 اردیبهشت:رفيق شهيد مرضيه احمدی اسکويی
11 خرداد:
رفيق شهيد حبيب برادران خسروشاهی
26 خرداد:
رفيق شهيد عليرضا شهاب رضوی
2 مرداد:
رفيق شهيد عباس جمشيدی رودباری
14 شهریور:
رفيق شهيد عباس کابلی

25 شهریور: رفیق شهید حسن جان لنگوری
2 مهر:
رفيق شهيد محمدرضا همتی

اول بهمن: رفیق شهید سعيد پايان

 


*سال 1354

17 فروردین:رفیق شهید حسین الهیاری

23 فروردین: رفيق شهيد خشايار سنجری
27 فروردین: رفيق شهيد محمد معصوم خانی
30 فروردین: رفقای شهيد بيژن جزنی، حسن ضياء ظريفی، محمد چوپانزاده، عزيز سرمدی، سعيد کلانتری، عباس سورکی، احمد جليل افشار

2 اردیبهشت: رفيق شهيد علی اکبر جعفری

19 اردیبهشت: رفيق شهيد حبيب اله مومنی
20 اردیبهشت: 
رفقای شهيد محمود نمازی، منصور فرشيدی

1ول خرداد: رفيق شهيد شيرين معاضد (فظيلت کلام)
28 خرداد: 
رفقای شهيد حسين سلاحی، خسرو تره گل

6 تیر: 
رفقای شهيد مارتيک قازاريان، محمود عظيمی بلوريان، نزهت السادات روحی آهنگران، يداله زارع کاريزی
20 تیر:
رفيق شهيد عبداله سعيدی بيدختی


1 مرداد:رفيق شهيد زين العابدين رشت چی

17 مرداد:رفقای شهيد جانبخش پايداری، غلامرضا بانژاد، حسين الهياری

6 شهریور: رفيق شهيد هاشم باباعلی

8 مهر:
رفيق شهيد پروين فاطمی

24 مهر:
رفقای شهيد فرشاد فرجاد و پری ثابت

30 مهر:
رفيق شهيد علی دبيری فرد


2 آبان:رفيق شهيد فرهاد سپهری (در ظفار)


18 دی:رفيق شهيد فاطمه حسن پور اصيل

19 دی:
رفيق شهيد مسرور فرهنگ

21 دی:
رفيق شهيد فاطمه (شمسی) نهانی

27 دی:
رفيق شهيد بهمن روحی آهنگران

6 بهمن:
رفقای شهيد فاطمه افدرنيا، مجيد پيرزاده جهرمی، جعفر محتشمی، مسعود پرورش، مصطفی دقيق همدانی

17 بهمن:
رفيق شهيد کاووس رهگذر


22 بهمن:رفيق شهيد حميد مومنی

 

*سال 1355

7 فروردین:
رفيق شهيد حميد اکرامی

29 فروردین:
رفيق شهيد محمدرضا کاميابی

1 اردیبهشت: رفیق شهيد هادی فرجاد

25 اردیبهشت:
رفقای شهيد لادن آل آقا، فرهاد صديقی پاشاکی، مهوش حاتمی، محمدرضا قنبرپور، احمدرضا قنبرپور، فرزاد دادگر، عزت غروی، قربانعلی زرکار، ناصر شايگان شام اسبی، ارژنگ شايگان شام اسبی، جهانگير باقرپور

27 اردیبهشت:
رفقای شهيد محمود خرم آبادی، مصطفی حسن پور اصيل، فريده غروی، تورج اشتری بیگوند

28 اردیبهشت:
رففای شهيد بهروز ارمغانی، اسماعيل عابدی، زهره مديرشانه چی، حسين فاطمی و میترا بلبل صفت

5 خرداد:
رفقای شهيد مريم شاهی و مينا طالب زاده، نادر شايگان شام اسبی


31 خرداد: رفقای شهيد عليرضا رحيمی علی آبادی و حسين موسی دوست موچایی

3 تیر: رفقای شهيد نسترن آل آقا، گلرخ مهدوی، حميدرضا هزارخانی، نادعلی پورنغمه


8 تیر: رفقای شهيد حميد اشرف، يوسف قانع خشک بيجاری، غلامرضا لايق مهربانی، محمدرضا يثربی، فاطمه حسينی، محمدحسين حقنواز، طاهره خرم، عسگر حسينی ابرده، محمدمهدی فوقانی، علی اکبر وزيری، غلامعلی خراط پور

9تیر: 
رفقای شهيد حميد آرين، بهزاد اميری دوان

10 تیر:
 رفقای شهيد افسرالسادات حسينی، نادره احمد هاشمی،  سيمين توکلی

؟ تیر:
 رفيق شهيد حميدژيان کرمانی

21 مرداد:
 رفيق شهيد مرتضی فاطمی

7 شهریور: رفيق شهيد اعظم روحی آهنگران

8 شهریور: رفيق شهيد حسن سعادتی


12 شهریور: رفيق شهيد پرويز داوری

12 مهر:رفیق شهید تورج حیدری بیگوند

6 آبان: 
رفيق شهيد رحيم خدادادی

7 آذر:
 رفيق شهيد پرويز نصيرمسلم

29 آذر:
 رفقای شهيد زهرا آقانبی قلهکی، علی رضا شهاب رضوی

25 دی:
 رفيق شهيد خدابخش شالی

6 بهمن:
 رفيق شهيد انوش فظيلت کلام

9 بهمن:
 رفيق شهيد کيومرث سنجری

11 بهمن: رفيق شهيد حسن فرجودی

10 بهمن:
 رفيق شهيد حسين چوخاچی برادران

؟ بهمن:
 رفيق شهيد محمد کاسه چی

؟ بهمن:
 رفيق شهيد محسن نوربخش

28 بهمن: رفيق شهيد فردوس آقا ابراهیمیان

8 اسفند:
 رفقای شهيد صبا بيژن زاده، بهنام اميری دوان

18 اسفند:
 رفيق شهيد عبدالرضا کلانتر نيستانکی

 

*سال 1356

9 فروردین:
 رفيق شهيد يداله سلسبيلی

10 فروردین:
 رفقای شهيد غزال (پریدخت)  آيتی، سيمين پنجه شاهی، عباس هوشمند

14 فروردین:رفیق شهید علی میرابیون

1 اردیبهشت:
 رفيق شهيد عبداله پنجه شاهی

4 اردیبهشت:
 رفيق شهيد نسرين پنجه شاهی

1 تیر: رفیق شهید کاظم غبرایی

6 شهریور:

 
رفيق شهيد هاشم باباعلی


12 شهریور: رفيق شهيد غلامحسين بيگی

*سال 1357

1 خرداد: رفقای شهيد رفعت معماران بناب، سليمان پيوسته حاجی محله

31 خرداد:رفیق شهید سعید معینی

8 آذر:رفیق شهید ابوالقاسم نیکچه همدانیان

5 دی: رفقای شهید فتح الله کریمی و خاطره جلالی

21 بهمن:
رفيق شهيد قاسم سيادتی


22بهمن: رفقای شهید:بابک سيلانی، خسرو پناهی، مهدی اقتدارمنش، محمدجواد عرفانيان و اکبر پارسی کیا

 

 

*رفقای شهید گروه آرمان خلق

2 فروردین1350: انقلابی شهید رفیق حسین کریمی

17 مهر 1350: انقلابیان شهید رفقا همایون کتیرایی، هوشنگ ترگل، ناصر کریمی، بهرام طاهر زاده و ناصر مدنی

 

*اسامی تعدادی از شهدای جنبش انقلابی کمونیستی طی سالهای 1349 تا 22 بهمن 1357

23 خرداد 1349: انقلابی شهید رفیق حسن نيک داودی

1 اسفند 1349: انقلابی شهید رفیق فریدون نجف زاده

29 بهمن 1352: انقلابیان شهید رفقای فدایی خسرو گلسرخی و کرامت الله دانشيان. این رفقا در وصیت نامه خود که قبل از تیرباران نوشته اند خود را فدایی خلق معرفی کرده اند.

5 خرداد 1352:انقلابیان شهید رفقا نادر شایگان شام اسبی،

15 بهمن 1354: انقلابی شهید رفیق مصطفی شعائیان

25 اردیبهشت 1355:انقلابی شهيد رفیق هوشنگ اعظمی لرستانی

15 دی 1355:انقلابیان شهید رفقا خسرو صفائی، گرسیوز برومند، معصومه(شکوه) طوافچیان، مهوش(وفا) جاسمی، پرویز واعظ زاده مرجانی، ماهرخ فیال، مینا رفيعی، جلال دهقان، بهرام نوروزی و جمال(جلال)‌الدین سعیدی(این رفیق عضو مخفی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران بود که پس از ضربات سال 1355 به علت دوستی با بهرام نوروزی از امکان او استفاده می کرد.)

21 بهمن 1357: انقلابی شهيد رفیق محمد علی ملکوتیان

 

*شهدای زن در جنبش پیشتاز فدایی طی سالهای 1349 تا 22 بهمن 1357

9 مهر 1350: فدایی شهيد رفیق مهرنوش ابراهيمی

23 بهمن 1351: فدایی شهيد رفیق پوران يدالهی
6 اردیبهشت 1353:
فدایی شهيد رفیق مرضيه احمدی اسکويی
1ول خرداد 1354: فدایی شهيد رفیق شيرين معاضد (فظيلت کلام)

6 تیر 1354: 
 فدایی شهيد رفیق نزهت السادات روحی آهنگران

8 مهر 1345:
 فدایی شهيد رفیق پروين فاطمی

24 مهر 1354:
 فدایی شهيد رفیق پری ثابت


18 دی 1354: فدایی شهيد رفیق فاطمه حسن پور اصيل

21 دی فدایی شهيد رفیق فاطمه (شمسی) نهانی

6 بهمن 1354: فدایی شهيد رفیق فاطمه افدرنيا

25 اردیبهشت 1355:
 رفقای فدایی شهيد لادن آل آقا، رفیق مهوش حاتمی و رفیق عزت غروی

27 اردیبهشت 1355:
 فدایی شهيد رفیق فريده غروی

28 اردیبهشت 1355:
رففای فدایی شهيد زهره مديرشانه چی و میترا بلبل صفت

5 خرداد 1355:
رفقای فدایی شهيد مريم شاهی و مينا طالب زاده

3 تیر 1355: رفقای فدایی شهيد نسترن آل آقا و  رفیق گلرخ مهدوی


8 تیر 1355: رفقای فدایی شهيد فاطمه حسينی و طاهره خرم

10 تیر 1355:
 رفقای فدایی شهيد افسرالسادات حسينی، نادره احمد هاشمی و سيمين توکلی

7 شهریور 1355:فدایی شهيد رفیق اعظم روحی آهنگران
29 آذر 1355:
فدایی شهيد رفیق زهرا آقانبی قلهکی

28 بهمن 1355:فدایی شهيد رفیق فردوس آقا ابراهیمیان

9 اسفند 1355:
فدایی شهيد رفیق صبا بيژن زاده

10 فروردین 1356:
 رفقای فدایی شهيد رفیق غزال (پریدخت)  آيتی و سيمين پنجه شاهی

4 اردیبهشت 1356:
فدایی شهيد رفیق نسرين پنجه شاهی

1 خرداد 1357:فدایی شهيد رفیق رفعت معماران بناب

 

 

 

 

 

 

گردآوری و تنظیم: نبرد خلق

ما را در تکمیل و تصحیح این لیست یاری رسانید.

با آدرس زیر با ما تماس بگیرید:

email@iran-nabard.com