>

پیام سازمان چریكهای فدایی خلق ایران
به مناسبت سی و هشتمین سالگرد حماسه و رستاخیز سیاهكل

پیشاهنگ قادر نیست بدون آن که خود مشعل سوزان و مظهر فداکاری و پایداری باشد،
 توده ها را در راه انقلاب بسیج کند.
                                                  فدایی شهید رفیق بیژن جزنی

 

مردم ایران از آستانه انقلاب مشروطه و طی بیش از صد سال بارها برای به دست آوردن آزادی و عدالت به پا خواستند و با قیامها، پیکارها و جنبشهای خود به این مبارزه سترگ ادامه دادند. 19 بهمن سال 1349 نقطه عطفی در تاریخ مبارزاتی کشور ماست که در آن روز جنبشی اصیل و انقلابی متولد شد.
38 سال پیش در روز  19 بهمن یك گروه انقلابی در اقدامی متهورانه با فرماندهی فدایی شهید رفیق علی اکبر صفایی با حمله به پاسگاه ژاندارمری شهرک سیاهكل مشعل آزادیخواهی را برافروختند و جنبش نوین کمونیستی ایران را پایه گذاری کردند که تا قیام بهمن سال 1357 چون آذرخش در شب تیره و تار دیکتاتوری سلطنتی درخشید و  شگفت انگیزترین حماسه ها را در جنبش آزادیبخش مردم ایران به ثبت رساند.
رژیم شاه در واکنش به عملیات سیاهکل، با بسیج نیروهای ویژه نظامی از زمین و هوا به سرکوب گسترده پرداخت و در جریان نبردهایی که تا اوایل اسفند 1349 جریان داشت رفقا مهدی اسحاقی و محمد رحیم سمایی به شهادت رسیدند و بقیه گروه اسیر شدند.
پس از آن رفقا غفور حسن پور اصیل، علی اکبر صفایی فراهانی، احمد فرهودی، جلیل انفرادی، محمدعلی محدث قندچی، ناصر سیف دلیل صفایی، هادی بنده خدا لنگرودی، شعاع الدین مشیدی، اسکندر رحیمی مسچی، محمدهادی فاضلی، عباس دانش بهزادی و هوشنگ نیری در بیدادگاههای نظامی به اعدام محکوم و در روز 26 اسفند همان سال به جوخه اعدام سپرده شدند.
این واکنش شتابزده
، به جای تثبیت جزیره آرامش رژیم شاه، منجر به شور و شوقی گسترده در بین نیروهای پیشتاز جامعه شد که نام چریکهای فدایی خلق را به عنوان سمبل مبارزه برای رهایی در تاریخ کشور ما به ثبت رساند. پیام حماسه سیاهکل با استقبال پرشور آگاهترین و پیشروترین زنان و مردانی که قلبشان برای آزادی و سوسیالیسم می طپید، روبرو شد.
از آن پس جریان پیشتاز فدایی همچون نیرویی معرفی می شد که دستگاههای سرکوبی اعلیحضرت قدرقدرت را بی هیچ پروا و تردیدی به سُخره می گیرد. چریکهای فدایی خلق با صداقت انقلابی، با عشق به آزادی و با وفاداری به مردم قفسهای تنگ ریاکاری و دیوارهای بلند بی عملی را درهم شکستند و  پرچمدار مبارزه کمونیستهای ایران برای آزادی شدند.
رستاخیز سیاهکل بخشهای وسیعی از جامعه
‌ی ایران را تحت تاثیر قرار داد و دیری نپائید که فرهیختهترین و پیشروترین زنان و مردانی که قلبشان برای آزادی و سوسیالیسم می طپید به گرد سازمان چریکهای فدایی خلق ایران جمع شدند.
با حماسه سیاهکل، جنبش پیشتاز فدایی پس از سالها کار تدارکاتی اعلام موجودیت کرد و تا 21 بهمن 1357، زیر شدیدترین ضربات ساواک  شاه و ‏با وجود شهادت  تمامی رهبران خود توانست به حیات رزمنده خویش ادامه داده و  به پایدارترین سازمان سیاسی كشور پیش از قیام بهمن 1357 ‏تبدیل شود. این سازمان باوجود بعضی نارساییها، انحرافها، خطاها و كمبودها، به یك سازمان نیرومند با ‏پایگاه گسترده اجتماعی و به عنوان یكى از قدرتمندترین سازمانهاى كمونیستى در خاورمیانه  چهره آراست.
از این رو شگفت‌آور نیست که با گذشت 38 سال از حماسه و رستاخیز سیاهکل مستبدان حاکم بر کشور ما با مشتی اراجیف سخیف و به اصطلاح، کار نرم افزاری به این جنبش اصیل و مردمی می تازند.
در حالی که طی 30 سال گذشته ما شاهد کشتارهای هولناک و پیگردهای بربرمنشانه که مایه ننگ بشریت است بوده ایم، مدافعان جهل و ستم و نظریه سازان جمهوری اسلامی  می کوشند با تکرار بعضی از اتهامهای رذیلانه و با انبوهی دروغ و بهتان و با چاپ کتابها و مقالات گوناگون به مقابله با رویداد تاریخی سیاهکل بشتابند. راستی این عربده جوییهای زننده و این کف بر دهان آوردنهای معركه گیران استبداد و آنان که از نابودی چپ و بی بدیل بودن لیبرالیسم عنان گسیخته جدید دم می زنند، از چه روست؟ اگر جوهر و مضمون آزادیخواهانه و عدالت طلبانه‌ی جنبش پیشتاز فدایی قادر به بازتولید خود نیست، دلیل این همه تئوری بافی برای مخدوش کردن واقعیتهای این جنبش از طرف وزارت اطلاعات حکام تهران چیست؟
واقعیت این است که پس از سرکوبهای گسترده سالهای دهه 60 بار دیگر نیروی چپ از خاکستر خود برخاسته است و بنابرین دستگاههای اطلاعاتی و گفتمان سازی نظام ولایت فقیه در کنار سرکوب، زندان و
شکنجه می کوشند تا با انتشار انبوهی به اصطلاح تحلیل و تحقیق به مخدوش کردن چهره جنبش کمونیستی طی سالهای پیش از قیام بپردازند.
ما بارها گفته ایم که غلبه بر بحران کنونی در جنبش کمونیستی ایران بدون برخورد علمی با شکلگیری و پبشرفت جنبش پیشتاز فدایی در سالهای قبل از قیام بهمن امکانپذیر نیست و از همین نگاه قلم به مزدان رژیم ولایت فقیه می کوشند تا با انتشار تحلیهای غلط و اطلاعات مخدوش و تقلبی، نسل جوان کشور که به کمونیسم تمایل پیدا می کند را از آگاهی درست به پیشینه این جنبش باز دارند. نیروهای ارتجاعی با عربده جوییهای مشمئزکننده  و با شیوه های معركه گیران و رمالها دم از نابودی چپ و بی بدیل بودن نو لیبرالیسم افسار گسیخته جدید می زنند تا نظام دینی حاکم بر کشور ما را ابدی و بی‌گزینه جلوه دهند.
کاستی سازمان ما که واکاوی و تحلیل نقادانه آن رژیم جمهوری اسلامی را نگران و حشت‌زده می کند، این است که در شرايط حساس و پيچيده پس از قیام بهمن 1357 كه يك رژيم مذهبي با جنبش توده اي به قدرت رسيد، سازمان ما به علت فقدان خط مشی درست و در نبود رهبران هوشيار، صادق و انقلابي و به علت مناسبات ضد دمكراتيك درون تشكيلات که منجر به انشعابهای گوناگون شد،نتوانست نقش يك سازمان پيشرو، جدی و مداخله گر را اجرا كند. این ضعفهای اساسی نه به علت خط مشی سازمان در سالهای پیش از انقلاب بهمن که به علت عدم توانایی در تطابق با شرایط در حال تحول بود.
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در آغاز سی و نهمین سال حیات خود با گرامیداشت نام و خاطره همه ی زنان و مردان جنبش پیشتاز فدایی كه طی سی و هشت سال گذشته در راه آزادی، صلح و سوسیالیسم جان باختند، فعالان سوسیالیست را به تلاش برای اتحاد و همبستگی فرا می خواند. منشور سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، پیشنهاد ما به همهی کمونیستهای ایران برای اتحاد و همبستگی است.
ما به تمامى زنان و مردان ایران ‏زمین كه براى آزادى، دموكراسى، عدالت و نابودى تبعیض جنسى، مذهبى و ملى، صلح و پیشرفت و جدایى دین از ‏دولت مبارزه مى كنند درود مى فرستیم و خاطره تمامى كسانى كه در راه تحقق خواستهاى ترقیخواهانه مردم ایران جان باختند را گرامى مى داریم.
اکنون پس از گذشت 38 سال از حماسه سیاهکل و گذشت 30 سال از قیام بهمن، كشور ما در يكي از حساسترين و بحراني‌ترين لحظات تاريخ خود قرار دارد.
حکومت سرکوبگر و جابر ایران با شدید ترین بحرانها در عرصه داخلی و جهانی روبرو است و می کوشد تا هزینه این بحرانها را از جیب مردم ایران و منابع ملی کشور ما بپردازد. در این سیاست ضد مردمی همه جناحها و دسته بنديها درون هرم قدرت و ثروت اتفاق نظر و وحدت عمل دارند. دولت نظامی امنیتی احمدی نژاد به نیابت از ولی فقیه با اعلام جنگ علنی به مردم ایران و با مداخله آشوبگرانه در بحران خاورمیانه زندگی مردم را به تباهی کشیده است. رژیم میلیاردها دلار صرف پروژه اتمی و صدور بنیادگرایی اسلامی در خاورمیانه می کند و این در شرایطی است که زندگی کارگران، مزدبگیران و توده های مردم ایران روز به روز به قهقرا می رود.
اکنون دیگر همگان می دانند که با وجود رژیم استبدادی مذهبی ولایت فقیه، مردم ایران هر روز فقیرتر و سیه روزتر می شوند. از این جهت خواست اولیه و مقدم مردم ایران که همه ی شیفتگان آزادی در راه آن پیکار می کنند، سرنگونی رژیم
حاکم ایران و استقرار یک نظام دمکراتیک در ایران است.
در شهریور ماه سال 1382 ما تاکید کردیم: با هرگونه دخالت نظامی خارجی و هرگونه جانشین سازی كه اراده آزاد مردم ایران برای تحقق حاكمیت ملی را نفی كند، مخالفیم. (گزارش سیاسی، مصوب شورای عالی سازمان، 28 شهریور 1382) در همین سند وظایف ما در عرصه جهانی چنین اعلام شده است: فعالیت گسترده در خارج از ایران و استفاده از همه ی امكانات جهانی (مراجع بین المللی- دولتها- سازمانهای اجتماعی- نهادهای مدافع حقوق بشر- و...) بر اساس حفظ استقلال و رعایت موازین و اسلوبهای شناخته شده بین المللی در جهت هرچه منفرد كردن استبداد مذهبی حاكم بر ایران و گسترش مبارزه مردم برای سرنگونی رژیم.
در مهر ماه 1385 پنجمین اجلاس شورای عالی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران این موضع را تایید کرد و در قطعنامه شورای عالی سازمان گفته شد که:مردم ایران در صورتی که کشورهای جهان در قبال مبارزه آنان با رژیم حاکم سیاست بی طرفی اتخاذ کنند، خود با آن تعین تکلیف می کنند، امر تغییر جمهوری اسلامی و تعیین نظام آینده ایران تنها به عهده مردم ایران است و فشارهای خارجی فقط می تواند به عنوان عامل کمک کننده باشد. از این رو ما خواستار فشار سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک بر رژیم ایران از طرف مراجع بین المللی- دولتها- سازمانهای اجتماعی- نهادهای مدافع حقوق بشر- و ... بوده و از تحریم رژیم ایران در زمینه های نظامی و تکنولوژیهای دارای مصارف چندگانه، سیاسی و دیپلماتیک و تحریم نفتی (به جز در مواردی که به تهیه آذوقه، دارو و مایحتاج عمومی مردم ربط دارد) حمایت می کنیم. کشورهای بزرگ تا کنون با مراودات اقتصادی خود به استبداد مذهبی حاکم بر ایران یاری رسانده اند. رژیم با پشتیبانی مالی و اقتصادی کشورهای بزرگ امپریالیستی و با هدر دادن منابع ملی مردم ایران به سرکوب گسترده مردم ایران مبادرت ورزیده است. از این رو ما خواستار آن هستیم که کشورهای طرف معامله با رژیم ایران همهی روابط اقتصادی خود را مشروط به رعایت حقوق بشر از جانب آن کنند.
در شرایطی که هیاهوی جنگ مداخله گرانه خارجی رنگ باخته، راه حلی که ما و شورای ملی مقاومت ایران بر آن تاکید كرده و در راه آن مبارزه می کنیم یعنی، تغییر از طریق مردم ایران و نیروهای مقاومت روز به روز دست بالا پیدا می کند. تن دادن شورای وزیران اتحادیه اروپا به احکام دادگاه اروپا یک ضربه به سیاست مماشات با استبداد دینی حاکم بر ایران و یک فرصت جدید برای تحقق راه حل سوم می باشد. ما این پیروزی را به همه مدافعان صلح و آزادی و عدالت شادباش می گوئیم.‏
ما همچنین خواستار آن هستیم که حقوق زنان و مردان ساکن در شهر اشرف بی
درنگ از جانب دولت عراق به رسمیت شناخته شود. در مبارزه برای تثبیت حقوق مجاهدان شهر اشرف ما در کنار همه ی تلاشگران و فعالان حقوق بشر قرار داریم.
در شرایطی که كارگران، مزدبگیران، ‏معلمان، دانشجویان، زنان و جوانان كشور ما با مبارزه روزمره خود رژیم جمهوری اسلامی را هدف قرار داده‌اند و صدها کارگر، دانشجو و روشنفکر ایرانی
در سال گذشته به وسیله ایادی سرکوبگر  رژیم ایران دستگیر و اکنون در زندان و زیر شکنجه های وحشیانه قرار دارند ما خواستار اقدام بیدرنگ نهادهای بین المللی برای بازدید از زندانهای ر‍ژیم ایران و ملاقات با زندانیان سیاسی که تحت سخت ترین شرایط مقاومت می کنند هستیم. ما خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی و برچیدن مجازاتهای وحشیانه ‏سنگسار، قصاص، قطع اعضای بدن و اعدام در ایران هستیم.‏
ما از مبارزه زنان ایران برای لغو تبعیض جنسی و از مبارزه ملیتهای ساکن ایران برای رفع تبعیض ملی و از مبارزه اقلیتهای مذهبی برای لغو تبعیض مذهبی حمایت و پشتیبانی می کنیم.
كارگران ایران خواستار حق اعتصاب و حق ایجاد تشكلهای مستقل كارگری هستند. سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ضمن همبستگی با مبارزه كارگران و مزدبگیران ایران و ‏با  حمايت از اعتصابها و اعتراضهای کارگران و ضمن محکوم نمودن دستگیری فعالان کارگری توسط  حکام مستبد ایران  خواستار حمایت و پشتیبانی مردم ایران و همه ی آزادیخواهان ایران و جهان از کارگران ایران می باشد.
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران قیام مردمی و استفاده از تمامی اشکال مبارزه را حق مسلم مردم ایران می داند و از این رو  كارگران، مزدبگیران، كارمندان، معلمان، دانشجویان، دانش‌آموزان، زنان، جوانان، روشنفكران و نیروهای ترقیخواه  ایران را به اتحاد و مبارزه برای ایجاد جبهه همبستگی به منظور سرنگونی رژیم استبدادی مذهبی ولایت فقیه و ‏ایجاد یك جمهوری لائیک، دموكراتیك و مستقل فرا می‌خواند

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
17 بهمن 1387