تحریم شعبده انتخابات

انتخابات سالم، دمکراتیک و رقابتی در نظام ولایت فقیه وجود نداشته و ندارد. از این رو سازمان چریکهای فدایی خلق ایران چهاردهمین دوره شعبده بازی موسوم به «انتخابات» ریاست جمهوری ارتجاع که قرار است در روز آدینه هشتم تیر سال جاری برگزار شود را تحریم کرده و هر گونه تبلیغ و هر شکلی از شرکت در این نمایش رسوا را علیه منافع مردم ایران می داند.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۰ ژوئن ۲۰۲۴

 

منبع: نبرد خلق شماره ۴۷۸، آدینه ۱ تیر ۱۴۰۳ - ۲۱ ژوئن ۲۰۲۴

 https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول