فراسوی خبر... چهارشنبه ۵ تیر

پاسُخ ترامپ به سیاست "نه مُذاکره" خامنه ای

منصور امان

تحریم آیت الله علی خامنه ای و دستگاه دیوانسالاری عظیم او که "بیت" نامیده می شود، بی تردید از بُعد اقتصادی آثار دردناکی بر کارتل - دستکم - ۹۰ میلیارد دُلاری وی خواهد گذاشت؛ با این حال اقدام مزبور بیشتر ماهیت و جهتگیری سیاسی دارد و افزایش فشار بر مرکز در ساختار قُدرت ج.ا را هدف گرفته است.

تحریمهای مُستقیم آمریکا علیه آقای خامنه ای، در درجه نخُست پاسُخ مُستقیمی به سیاست رسمی رهبر ج.ا است که مُذاکره با آمریکای آقای ترامپ را نفی کرده و آن را در ردیف غیرمُمکنها گذاشته است. ولی فقیه "نظام" به این ترتیب دریچه سیاست را تا آنجا که به میز علنی آن برمی گردد، بسته و در عمل مسیر حل محورهای اختلاف با آمریکا را مسدود کرده است.

صحنه سازی مُضحک و نازل او در دیدار با نخُست وزیر ژاپُن که در جریان آن با لحن توهین آمیزی هر گونه گُفتگو با آمریکا را رد و به جای آن خویشتن را به نمایش گذاشت، نشان داد که شانس دیوانه بازی در تاثیرگذاری بر حریف را بیشتر از قُمار دیپلُماسی می پندارد و از این رو ترجیح می دهد پُشت میز، رولت روسی بازی کند.

بی تردید شکست آقای آبه در "بیت"، تنها موجبی نبوده که آمریکا را به تمرکُز فشار روی آقای خامنه ای تشویق کرده است؛ به مُوازات افزایش تنش در مُناسبات ج.ا و آمریکا در هفته های گذشته، رفت وآمد دیپلُماتیک به و از ایران نیز جریان داشته. پایورانی از عُمان، عراق، آلمان، انگلیس و فرانسه در تهران با مقامات حاکمیت دیدار کرده اند و پایوران سیاسی و امنیتی حاکمیت نیز در کشورهای دور و نزدیک گُفتُگوهایی داشته اند. اینک چنین به نظر می رسد که افزون بر وِیژگی محرمانه ماندن جُزییات این تحرکات، جُملگی آنها به سراب هم ختم شده اند.

آمریکا با تحریم فرد تصمیم گیرنده در باره مُذاکره یا رد مُذاکره، به طرفهای خود علامت می دهد که رویکرد خود در مُقابل حاکمان ایران را با رفتار و سیاست آنها تنظیم می کند و به آن پاسُخ می دهد. توپ در زمین آنهاست؛ اگر مایلند می توانند در باره محورهای اختلاف گُفتُگو کنند و اگر نه، درگیری را در سطح کنونی و فراتر از آن تداوُم بخشند. در هر صورت آمریکا نیمه بُلند تر اهرُم را در درست دارد و زمان به نفع آن عمل می کند.  

در همین چارچوب تحریم وزیرخارجه مُلاها قرار می گیرد که به گفته وزیر خزانه داری آمریکا، آقای استیون منوچین، هفته دیگر اجرایی خواهد شد. به این ترتیب آقای خامنه ای می تواند قُفلی که موعظه می کند را در عمل هم تجربه کند.

 

 

بازگشت به صفحه نخست