فراسوی خبر... چهارشنبه ۲۰ آذر

پیام بودجه ۹۹ به آمریکا و به مردُم

منصور امان

حاکمان ج.ا از طریق بودجه ۹۹ دو پیام ارسال کرده اند که اولی به شدت جدی و دیگری به همان نسبت شوخی است. پیام نخُستین به آدرس مردُم ایران ارسال گردیده و دُوُمی را طرفهای خارجی "نظام" باید دریافت کنند.

روایت حاکمیت از بودجه سال آینده کشور با شلیک یک توپ خالی پیرامون منابع آن آغاز شده است. گفته می شود که "نظام" از طریق فُروش یک میلیون بُشکه نفت در روز، کسب مالیات و عوارض گُمرُکی، هزینه های خود و نیازهای کشور را تامین خواهد کرد و برای تاکید بر این ادعا، رقم بودجه ۹۹ را نسبت به سال جاری حتی حدود ۱۰درصد نیز افزایش داده است.  

هدف از این افسانه پردازی، نمایش شکست تحریمها و بی تاثیر بودن فشارهای آمریکا است. حاکمان ج.ا، عددهای شان را به رُخ حریف می کشند و می کوشند با جدولهای نقاشی شده، او را به وحشت بیاندازند و به تجدید نظر در رویکرد "تحریمهای فلج کننده" وادار سازند. آنها چندان مُصر به انتقال پیام خود هستند که در یک ابتکار فُکاهی، سلاح کاغذی شان را نامگذاری کرده اند و "بودجه ایستادگی و استقامت در برابر تحریم" خوانده اند تا هدف و قصد از تنظیم اش را دُرُشت نویسی کرده باشند.        

روی زمین داغ واقعیت اما بلوف حاکمان ج.ا به سُرعت از هم وا می رود: صادرات نفت به زیر سیصد هزار بُشکه در روز رسیده و انتظار می رود در سال آینده همچنان کاهش یابد. از سوی دیگر با توجُه به رُکود اقتصادی، تعطیلی یا کاهش تولید بُنگاه های اقتصادی، مُشکلات بانکی در واردات و ده ها فاکتور عینی دیگر، جُبران کسری درآمدهای نفتی با مالیات و عوارض گُمرُکی بیش از خیالپردازی نیست. در نتیجه حاکمیت در سال آینده با یک کسری بودجه هنگُفت روبرو خواهد بود که نه فقط چگونگی اداره اُمور جاری، بلکه حتی مساله تامین کالاهای اساسی را نیز با ابهام روبرو می سازد. 

رویه واقعی بودجه ۹۹ آنجا خود را به نمایش می گذارد که پای پرداخت هزینه "ایستادگی و استقامت" به میان می آید. رژیم ولایت فقیه در این نُقطه هیچ طرح دیگری جُز فشار بر جامعه و فراخواندن مردُم به پای صندوق حساب برای پرداخت مخارج حُکمرانی اش ندارد. در همان حال که بر اساس لایحه بودجه ۹۹ شرکتهای دولتی، اُرگانهای نظامی و امنیتی، دوایر و دستجات مذهبی و مراکز تبلیغاتی حجم بیشتری از درآمدهای کشور را در سال آینده خواهند بلعید، مردُم باید در انتظار خالی شدن بیشتر جیب و سُفره خود از طریق "اصلاح الگوی مصرف برق و گاز" یا "حذف سه دهک بالای یارانه بگیران" باشند. حُقوق کارمندان دولت و در پی آنها کارگران با توجیه "کاهش تورُم" فقط ۱۵درصد افزایش خواهد یافت، حال آنکه نرخ تورُم مرز ۴۰درصد را پُشت سر گذاشته و سبد معاش خانوار از ۴ میلیون تومان در اسفند ۹۷ به ۸ میلیون تومان در سال جاری رسیده است.       

طرح بودجه حاکمان کشور با در برگرفتن استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس، انرژی مُخرب بیشتری به گردش چرخه فلاکت می دهد و نرخ تورُم و گرانی کالاها و خدمات را به سطح جدیدی فراز خواهد داد. در همین حال، حاکمیت با کاستن از بودجه عُمران و حذف بخش زیادی از پروژه ها، گُستره سیاه بیکاری در کشور را باز هم پهن تر خواهد کرد. در دستور کار "نظام" برای پُر کردن حُفره بودجه ای، همچنین حذف یا گران کردن خدمات دولتی، کاهش یا حذف سوبسید کالاهای اساسی، خُصوصی سازی بهداشت و آموزش و حراج داراییهای همگانی با تاکید بیشتری جایگاه ثابت خویش را حفظ کرده است.

پیام گردانندگان ج.ا به جامعه این است که اعتراضهای آن هیچ تاثیری بر تصمیهای و نقشه های شان ندارد و می توانند به یاری خفقان و گُلوله جنگی، از فراز سر مردُم، بدون توجه و به حساب آوردن نیازها و انتظارات آنها برای منابع و ثروت کشور برنامه ریزی و ولخرجی کنند.

آقایان خامنه ای و روحانی می توانند یقین داشته باشند که پیام شان به مردُم دی و آبان می رسد و زمان زیادی در انتظار پاسُخ نباید بمانند.  

 

 

بازگشت به صفحه نخست