فراسوی خبر... دوشنبه ۲۰ خرداد

جنگ پیشگیرانه علیه موج همه گیر اعتراضها

منصور امان

رژیم ولایت فقیه با کُهنه سلاحی از کار افتاده به جنگ یک اعتلای اجتماعی نُوین رفته است. با تشدید فشار بر جامعه به بهانه تحمیل آداب و نمادهای فرهنگ ارتجاعی خود، "نظام" در حقیقت به یک جنگ پیشگیرانه علیه موج همه گیر اعتراض و مُقاومت قشرها و طبقات گوناگون و صف بندی تهاجُمی آنها دست زده است.

به راستی شگفت آور نیست که یک بار دیگر رژیم ج.ا برای تزریق اقتدار خود به "پایین"، به جنگ افزار سُنتی اش یعنی تشدید سرکوب زنان مُتوسل شده باشد. امروز که دستگاه حاکم بین دو سنگ آسیاب عُصیان داخلی و فشار خارجی در حال فرسایش است، برای مهار جامعه و خاموش نگه داشتن اش، راه حل کم هزینه تر و گُسترده تری از صف آرایی ایدیولوژیک و فرهنگی علیه آن در چنته ندارد. نگاهی به سریال تدبیرهای اختناق زای حاکمیت در هفته های اخیر، به خوبی هم کانال تامین اقتدار و هم سردرگُمی مُبتکرانش را به تماشا گذاشته است.

در ابتدای ماه گذشته سرکرده نیروی انتظامی به تهدیدی جامعه با اعلام "تشدید طرحهای امنیت اخلاقی" پرداخت. کمی بعد تر دستگاه های سرکوبی به احضار گُسترده زنان به بهانه "کشف حجاب در خودرو" دست زدند.

سپس در ماه بعد (ماه جاری)، واحد تروریسم خارجی سپاه پاسداران موسوم به "سپاه قدس" اطلاع داد که "دو هزار گروه مُقاومت تذکر لسانی و عملی" در گیلان برای "برخورد عاقلانه با مساله حجاب" تشکیل داده است. هفته گذشته جامعه اما شاهد آویختن حاکمیت به راه دیگری شد؛ این بار عوامل حُکومتی با اعلام یک شُماره پیامک، از "شهروندان" می خواستند که "بدحجابی یا بی حجابی را با ذکر شُماره پلاک خودرو" گُزارش کنند.

اگرچه نیروی انتظامی روز شنبه انتساب این حرکت به خود را تکذیب کرد، اما روز بعد یک دایره تفتیش و سرکوبی دیگر، شُماره دیگری را برای خبرچینی "شهروندان اخلاق مدار تهرانی" از "کشف حجاب"، "رقص مُختلط" و "پارتی شبانه" مُنتشر کرد تا تقلای گیج سرانه حاکمیت برای دهشت پراکنی در سطح جامعه را مُستند سازد.

"نظام" در تلاش جهت کوبیدن میخ سُلطه خود بر قلب و مغز جامعه و مُنفعل سازی آن، از این ریسمان پوسیده به آن رشته گُسسته آویزان می شود و هر بار با شدت بیشتری به عُمق بُحران پرتاب می شود. مُشکل حاکمیت اینجاست که روحیه و روانشناسی جامعه تغییر کرده و تحمیل اقتدار آن بر خویشتن را برنمی تابد. "نظام" فاسد و ورشکسته هیچ استدلال ایدیولوژیک، اقتصادی و سیاسی که اطاعت و فرمانبرداری از خود را توجیه کند برای ارایه در دست ندارد. زنان، جوانان، کارورزان و حتی قشر میانی اُمیدی به بهبود شرایط خود زیر چتر ج.ا ندارند و مُدتهاست که باور خود به وعده های آن را از دست داده اند.

واکُنش سخت جامعه به موج جدید سرکوب، تبلوُر مادی این نگاه و دور باطل راهکارهای پیامکی و احضاری، بازتاب تاثیر آن بر حاکمیت است. اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران به حجاب اجباری و راه اندازی گشت ارشاد در دانشگاه فقط یک نمونه از بی شُمار اعتراضها و مُقاومت فعالی است که بر صحنه خیابانها، مترو، مدارس، مراکز عُمومی و جُز آنها به گونه روزانه جریان دارد.

جامعه بازی تاج و تخت حاکمیت را هر جا که پا به میدان گذاشته باشد، برهم می زند

 

 

بازگشت به صفحه نخست