فراسوی خبر... پنجشنبه ۲۸ فروردین

ما را به خیر شُما اُمیدی نیست، شر مرسانید

منصور امان 

زیر فشار پُرسش و اعتراض اجتماعی و نیز برخورد رُسواگرانه آمریکا، حاکمان ج.ا ناچار به خارج کردن کارتلهای اقتصادی خود، از سایه، آوردن آنها به میدان بُحران کُرونا و اعلام قصد "کُمک رسانی به نیازمندان" شده اند. نتیجه عملی این اقدام اجباری نباید کسی را شگفت زده کند.

پنج روز پس از گوشه زنی رهبر ج.ا به "ُرزمایش گُسترده برای کمک به مُستمندان"، بُنگاه های اقتصادی وی و سپاه پاسداران از تشکیل مرکز مُشترکی برای "کُمک به نیازمندان و فُقرا" خبر دادند. بدیهی ست که ایده این حرکت با اشاره گذرا در سُخنرانی آقای خامنه ای پُخته نشده، بلکه محصول بحث و رایزنی فشُرده پیرامون خارج کردن ماشینهای پولسازی "آقا" و گزمه هایش از زیر ضرب و زُدودن ذهنیت منفی و مُعترض جامعه با دستکاری "خاطره خوش" است.

با این حال، حاصل جمع کُمک مولتی میلیاردرهای "ستاد اجرایی فرمان امام"، "استان قُدس رضوی"، "بُنیاد مُستضعفان"، "کُمیته امداد" و سپاه پاسداران، از اعلام توزیع "بسته های حمایتی" بین "خانوارهای نیازمند" فراتر نمی رود. این فقط عُنوان "مُستمند و فُقرا" نیست که گیرندگان احتمالی "بسته ها" را تحقیر می کند، بلکه نگاه از بالا به پایین بورژوازی انگلی و رانتخوار ج.ا است که گمان می کند با رشوه مقداری روغن و ماکارونی می تواند دهان غارت شدگان را ببندد.

اصرار آقای خامنه ای و زیر دستان شکم برآمده اش به "مُستمند" و "فقیر" نامیدن مردُم تصادُفی نیست. آنها به این وسیله مایلند روشن کنند که کُمک رسانی شان ماهیت صدقه ای و خیریه ای دارد و کارتلهای ثروتمند آنها که از منابع عُمومی شکل گرفته و تغذیه می شوند، به هیچ وجه مُتعهد به قرار گرفتن در خدمت بخش عُمومی نیستند. آنها مایلند در برابر جامعه در نقش منت گذار و "گوشت نذری" رسان پدیدار شوند تا فاصله خود از آن را حفظ کرده و موجب ایجاد "انتظارات بیجا" نشوند. "رهبر" و همدستانش به این وسیله موقعیت خودمُختار مُرغهای تُخم طلای شان را تحکیم و تاکید می کنند که دست به خیر شدن شان داوطلبانه است، قانون یا مُصوبه ای آنها را مُلزم بدان نساخته و رابطه تعریف شده و الزام آوری بین داراییهای آنها و منافع عمومی وجود ندارد.

جالب اینجاست که در "رزمایش صدقه بخشی مُشترک کارتلهای ولایتی با آنکه سپاه پاسداران به عُنوان مُبتکر مُعرفی شده، اما نام کارتل اقتصادی آن، قرارگاه خاتم الانبیا، دیده نمی شود و در جمع رووسای بُنگاه های یاد شده که راه اندازی "قرارگاه امام حسن" را به آگاهی همگان رساندند، رییس بُنگاه خاتم الانبیا غایب است.

خبر بد برای کسانی که "بسته حمایتی"، آنها را از میزان آمادگی و اشتیاق کارتلها به کُمک رسانی مایوس کرده این است که با بسته مزبور هنوز "رزمایش" به پایان نمی رسد؛ سُخنگوی سپاه پاسداران روز چهارشنبه تاکید کرد یک هدف از راه اندازی "قرارگاه امام حسن"، "جمع آوری و هم افزایی کُمکهای مردمی" است. معنای عملی این گُفته در بهترین حالت، شریک خرج تراشیدن برای خود و در نهایت افکندن توپ به زمین جامعه و در بدترین حالت، دوختن کیسه از همان نوعی است که در جریان سیل و زلزله برای "کُمکهای مردُمی" نخ و سوزن می خورد.

مردُم به خیر و صدقه نیاز ندارند، کارتلهای آقای خامنه ای و سپاه پاسداران داراییهای که از آنها غارت کرده اند را برگردانند. حتی بخشی اندک از ثروت عظیمی که آنها در چنگ و انحصار خود گرفته اند، برای خارج کردن سالم و کم خسارت اکثریت مردُم ایران از بُحران مرگبار کُرونا بسنده می کند. فریب را نمی تواند بسته بندی کرد و رشوه داد، دست مولتی میلیاردرهای غارتگر زیر ساطور مردُم رنجدیده ایران است.  

 

 

بازگشت به صفحه نخست