فراسوی خبر ... پنجشنبه ۱۶ خرداد

 

نُسخه مزورانه خامنه ای برای فلسطینیها

زینت میرهاشمی

 

رژیم ولایت فقیه طی  ۴ دهه گذشته در پوشش دفاع از مردم فلسطین، به تقویت نیروهای تروریستی و جنگ طلب در منطقه یاری رسانده است. با به قدرت رسیدن دیکتاتوری مذهبی در ایران و با نقشه اتحاد جماهیر کشورهای اسلامی زیر ولایت خمینی، ایجاد و تقویت نیروهای تروریستی در دستور کار رژیم قرار گرفت که یک نمونه آن پایه گذاری حزب الله لبنان است.

حزب الله لبنان، جهاد اسلامی و به میزانی حماس با پول و امکانات جمهوری اسلامی، نه تنها برای مردم فلسطین دستاوردی به ارمغان نیاوردند بلکه برای تقویت نیروهای جنگ طلب در دولت اسرائیل فرصت ایجاد کردند. این نیروهای تروریستی برای ادامه حیات شان احتیاج به جنگ و خشونت دارند همان گونه که رژیم ولایت فقیه به «دشمن»، فضای جنگی، استکبار، کشتار و خون برای ادامه حیات احتیاج دارد. نمونه دیگر موضع گیریهای احمدی نژاد، نوچه خامنه ای، در رابطه با انکار هولوکاست و پاک کردن اسرائیل از نقشه جهان است که به نفع حکومت اسرائیل و به خصوص جنگ طلبان آن تمام شد. برآمد حرکتهای رژیم در رابطه با مردم فلسطین تقویت راست ترین قطب جهانی مدافع جناح افراطی حکومت اسرائیل شده است. حتا ستمی که بر مردم فلسطین روا می شود در پوشش یهودی ستیزی کمرنگ شده و گاه به فراموشی سپرده می شود.

در حالی که اقلیتهای دینی در ایران زیر حکومت بنیادگرای اسلامی مورد تبعیض شدید قرار دارند و از بسیاری امکانات در زمینه های کار، آموزش و حتا اجرای آداب مذهب خودشان محروم هستند، خامنه ای به مناسبت عید فطر، همه پرسی برای فلسطینیها را یک راه حل دانست. بخش مضحک حرف این مستبد اینست که می گوید همه پرسی اعم از «مسلمان و مسیحی و یهودی فلسطینی و تبعید شدگان از فلسطین و..» انجام شود. بهتر است که خامنه ای اول این روضه را برای ایران بخواند و به یک همه پرسی برای مردم ایران برای ادامه حکومتش همانگونه که به مردم فلسطین پیشنهاد داده،  البته زیر نظر سازمان ملل تن دهد. در این صورت می توان باور کرد که پیشنهادش برای مردم فلسطین مزورانه نیست.

خامنه ای و استبداد دینی حاکم که فقر و سرکوب را بر مردم ایران روا داشته است حق اظهار نظر برای مردم فلسطین و یا مردم کشورهای دیگر ندارد.

اعلامیه سازمان بهزیستی در رابطه با منع به کار گیری اقلیتهای دینی در مهد کودکها، یک نمونه از تبعیض دینی فاحش است. مدیر کل روابط عمومی این نهاد در برابر یک سری اعتراضهایی که به این تبعیض شد اعلام کرد که فقط در بخشهای آموزش عمومی و دینی این افراد نمی توانند کار کنند. او به طور صریح اعلام کرد که اقلیتهای دینی صلاحیت کار در دادن آموزشهای عمومی در مهد کودک را ندارند. این نمونه ای از استبداد دینی است که با تکیه بر قوانین ارتجاعی حاکم در ایران نهادینه شده است. قوانین ارتجاعی و مملو از تبعیضی که خامنه ای و ذوب شدگان ولایت او، وعده آن را به مردم محروم فلسطین می دهند.

 

 

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول