فراسوی خبر ... دوشنبه ۱۰ بهمن

غارت مردم و کشور با عنوان «مولد سازی»

زینت میرهاشمی

مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با حقه بازی «مولد سازی داراییهای دولت» نامیده شده و با تایید خامنه ای، ادامه غارت و دزدی اموال عمومی مردم، این بار در هیاتی حرفه ای تر و پرسابقه است. بنا به پروندهِ فساد ناشی از خصولتی سازی، این بار همه پنجره ها به سوی تاریکخانه هیات دزدان و آدمکشان بسته شده است. انداختن چراغ قوه به این هیات، جرم و مجازات خواهد داشت.

اعضای تصمیم گیرنده دستبرد به منبع ثروت عمومی، به پشت گرمی خامنه ای، قرار است بر سرنوشت بخش عظیمی از اموال دولتی متعلق به مردم، به نفع پر کردن کسری بودجه دولت تروریستی رئیسی تصمیم بگیرند. ویژگی این شکل غارت و دزدی، این است که طی دو سال هر گونه قوانین و مقرراتی که مغایر با فعالیت آنها در فروش این اموال باشد ملغی خواهد بود. این افرد مصونیت قضایی خواهند داشت و انتقاد یا افشای کار آنها جرم و شامل مجازات خواهد بود.

نتیجه خصوصی سازی که با ابلاغ فرمان خامنه ای بر اساس اصل 44 قانون اساسی از اواسط دهه 80 به اجرا درآمد، خصولتی سازی و شکل گیری اقتصاد شبه دولتی، فروش اموال دولتی با قیمتهای بسیار پایین بین خودیها بود. این نوع خصوصی سازی که معروف به خصولتی شد، باعث بیکاری کارگران، ورشکستگی شرکتهای واگذار شده، دادن وام به گیرندگان این شرکتها، فرار آنها با پولهای وام گرفته شده از بانکها و.. شد. غارت و دزدی این بار با نام دیگر و بیمه صد در صد امنیت غارتگران قرار است به اجرا درآید. 

ترکیب هیات دزدان: معاون اول رئیسی (سردسته دزدان)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس (پاسدار قالیباف، دزد مشهور) و یک نماینده از طرف رئیس قوه فاسد قضائیه است. ریاست هیات غارتگران با مخبر معاون رئیسی، قاتل 67، است. اعضای این هیات را باید نمایی از تداوم غارت و چپاول در سیاست یک پایه سازی خامنه ای در زمینه اقتصادی تعریف کرد.

تشکیلات جدید ۷ نفره مورد اعتماد خامنه ای، ارگان فراقانونی است که نقش بی خاصیت مجلس ارتجاع را نشان می دهد. طفیلیهای مجلس نشین که با پول مردم نقش عروسک و ملیجک خامنه ای و سپاه پاسداران را بازی می کنند، اکنون چاره ای جز تایید صد در صد ندارند.

در شرایطی که خامنه ای موفق به بازدارندگی جنبش انقلابی نشده است و برای دستگاه سرکوب و حفظ تروریسم محور مقاومت به پول نیاز دارد، دست به مهندسی غارت به گونه ای زد که هر شکاف جدید را مانع شود.

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول