فراسوی خبر... پنجشنبه ۹ بهمن

بُحران خارجی مُلاها در دوره انتقالی

منصور امان 

بُحران خارجی رژیم ج.ا به یک دوران انتقالی پا گذاشته است. دوره ای که ویژگیهای اصلی آن را دولت آقای ترامپ تعیین می کرد بسرآمده و دوره جدید هنوز شروع نشده است. جُملگی بازیگران در حال بُر زدن دوباره کارتهای خود و وارسی حریف یا حریفان هستند و در جُستُجوی مکان مناسب دور میزی که چیده خواهد شد، به تحرُک آمده اند.

هُشدار رییس ستاد ارتش اسراییل مبنی بر تدارُک طرح حمله به مراکز هسته ای مُلاها بخشی از این تحوُلات است، همانگونه که ابراز نگرانی پایوران اُروپایی از ماجراجوییهای اتُمی حاکمان ایران و تاکید بر پایبندی به تعهُدات وین نیز بخش دیگر آن را تشکیل می دهد.

در سوی دیگر، رژیم ولایت فقیه هم به نوبه خود در تلاش برای فهم و تاثیرگذاری بر عصر پسا ترامپ به شیوه خود است؛ کُنش و واکُنشی که به گونه انحصاری در دایره قهر و تبهکاری دولتی جریان می یابد و در گوهره باجگیرانه و در عمل تخریبگرانه است. یک نگاه گُذرا به فهرست تدبیرهایی که رژیم ولایت فقیه طی این مُدت کوتاه به ثبت رسانده، نه فقط خصلت بُحران زای آنها را نشان می دهد، بلکه بیانگر آن است که "نظام" در همان نُقطه ای که بود درجا می زند و از نظر تاکتیکی گرد خویش سرگیجه می رود.

راهزنی نفتکش کره جُنوبی، ارسال پیام ساخت جنگ افزار هسته ای با اعلام غنی سازی ۲۰درصدی اورانیوم و تهدید به اخراج بازرسان آژانس شُماری از راهکارهای مُلاها در دوره انتقالی است که در انتها بیشتر از آنکه به آنها یاری برساند، به ابزاری برای افزایش فشار بر مُبتکرانش تبدیل خواهد شد.

رهبران رژیم ولایت فقیه شرایط گذرای کُنونی را با خلاء قُدرت یکسان می انگارند و بر همین اساس تصوُر می کنند باید مُهر خود را بر تحولات جاری کوبیده و فاکتهای ثابت ایجاد کنند. سرچشمه رویکرد تهاجُمی آنها همین انگاشت خام و کوته بینانه است.

آقای خامنه ای و همدستانش نشان داده اند که در پروراندن و تعقیب چنین توهُماتی استعداد سرشار و بی پایانی دارند. از این رو آنچه که تاکُنون از این انبان به میدان افکنده اند، آخرین پرده شلنگ اندازی ذهنیات مُخرب آنها نیست و درگیریهای دیگر در هر سه پهنه هسته ای، منطقه ای و تروریسم دولتی در نوبت ظاهر شدن به انتظار نشسته است.

 

 

بازگشت به صفحه نخست