فراسوی خبر... آدینه ۱۳ اسفند

اینترنت ماهواره ای علیه پوتین؛ یک فصل جدید

منصور امان

تردیدی نیست کسانی که در دولت، مجلس و نهادهای نظامی و امنیتی رژیم ولایت فقیه با تمام قُوا بسیج شده اند تا دسترسی شهروندان ایرانی به فضای مجازی را محدود کرده و به پایش خود درآورند، خبر راه اندازی اینترنت ماهواره ای در اوکراین آنها را به گونه نیرومندی مُضطرب و نگران کرده است. 

آنچه که برای آقای خامنه ای هنوز یک کابوس است، برای آقای پوتین به واقعیتی زنده و ترسناک در بیداری بدل گردیده. وی که در راس ارتش مُتجاوزش در تلاش است با بُمب، موشک و تهاجُم سایبری راه های ارتباطی و خبر رسانی در اوکراین را مسدود کند، با پدافند جدیدی روبرو گردیده که کارزار پُرهزینه و استراتژیک او را خُنثی می کند. شرکت آمریکایی "اسپیس‌ ایکس" که عرضه کننده اینترنت ماهواره ای پُرشُمار است، در پاسخ به درخواست مُعاون نخُست وزیر اوکراین امکان و تجهیزات لازم را برای دسترسی دولت و مردُم این کشور به اینترنت فراهم کرده است.

این نخُستین بار است که فناوری مزبور به گونه هدفمند در خدمت رویارویی با سانسور و اختناق رسانه ای یک دولت قرار می گیرد؛ یک تحوُل مُهم که فصل جدیدی را در مُبارزه با سیاستهای تفتیش و محدود گرایانه رژیمهای استبدادی و دیکتاتوری می گشاید. این پیشرفت تکنولوژیک - که بی گمان هنوز سُخن آخر در این پهنه نیست - دسترسی آزادانه به اطلاعات و ارتباطات را به یک حق جهانشمول بدل می کند و زمینه مادی شدن آن را در عمل نیز فراهم می آورد.

با این حال فقط تکنولوژی به تنهایی نیست که قُفل سانسور و انحصار را می شکند، پای چنین فناوری بر زمین خواست و اراده توده ای برای آگاهی، ارتباط، تفریح، دانش و کسب و کار سفت شده است. هر گاه این نیروی مُحرکه وجود داشته باشد، پیشرفت علمی یا فنی نیز به ابزاری کاربُردی و امکانی همگانی فرا خواهد رویید، همانگونه که اینترنت چنین شد.  

در طول حاکمیت ج.ا، دو فاکتور خواست اجتماعی و تکنولوژی در دوره های گوناگون مرزهای مُستبدان حقیری چونان آقایان خُمینی و خامنه ای را به آنها نشان داده است. ممنوعیتهای آنها زیر واقعیت جاری دفن شده و پوسیده، در حالی که پوزخند جامعه آن را بدرقه می کرده است. تازه ترین تقلای "نظام" برای جلوگیری از گردش اطلاعات و داده های گوناگون، به تاریخ تلاشهای رُسوا و شکست خورده اش افزوده خواهد شد.

 

 

بازگشت به صفحه نخست